QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
ความเปลี่ยนแปลงในชุมชน

     หลังจากที่หมู่บ้านศาลาหม้อและหมู่บ้านศาลาบัวบกได้แยกออกมาตั้งวัดเป็นเอกเทศ ในช่วงนั้นยังเป็นหมู่บ้านเดียวกันอยู่ระยะหนึ่งขึ้นอยู่กับตำบลศาลา ต่อมาได้มีการแยกบ้านศาลาฝั่งตะวันตกคือ บ้านศาลาเม็ง บ้านศาลาบัวบกและบ้านศาลาหม้อให้อยู่ในเขตตำบลเกาะคา ครั้งใดที่มีผู้ใหญ่บ้านอยู่ศาลาบัวบกก็จะต้องมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านศาลาหม้อ ๑ คน หากผู้ใหญ่อยู่บ้านศาลาหม้อ ผู้ช่วยก็จะต้องอยู่บ้านศาลาบัวบกเช่นกัน สุดท้ายเมื่อครั้งสมัยผู้ใหญ่บุญส่ง เรือนทองเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านศาลาหม้อได้ขอแยกออกมาตั้งหมู่บ้านใหม่จากหมู่ ๙ ร่วมกับศาลาบัวบกเป็นหมู่ ๑๔ ตำบลเกาะคาตั้งแต่นั้นมา โดยมีผู้ใหญ่บ้านศาลาหม้อคนแรกคือ ผู้ใหญ่ขาว ศรีชัยยามาต่อๆกันจนมีมาแล้วถึงปัจจุบันประมาณ ๔-๖ คน ราว ๗ สมัย ต่อมาเมื่อตำบลเกาะคาได้มีการขยายหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้นจึงได้มีการแยกออกมาตั้งเป็นตำบลท่าผามาจนบัดเดี๋ยวนี้คือ บ้านศาลาหม้อเป็นหมู่ที่ ๗ ศาลาบัวบกเป็นหมู่ที่ ๘ และศาลาเม็งเป็นหมู่ที่ ๙ ส่วนการปกครองคณะสงฆ์นั้น มิได้แบ่งตามระบบของกรมการปกครองแต่จะแบ่งตามระบบเดิมคือ ระบบหัวหมวดอุโบสถที่มีมาแต่เดิมนั้น ดังนั้นวัดศาลาหม้อ วัดศาลาบัวบกและวัดศาลาเม็งจึงต้องเป็นอยู่ในการปกครองของคณะสงฆ์ตำบลศาลาเช่นเดียวกับวัดท่าช้าง วัดนาเวียงและวัดสบตาลก็ต้องขึ้นอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลลำปางหลวง เพราะเป็นหัวหมวดอุโบสถของวัดพระธาตุลำปางหลวงทั้งๆที่หมู่บ้านเหล่านี้ตั้งอยู่ในเขตปกครองของตำบลท่าผาเช่นกัน