พระครูวิสิฐพัฒนวิมล

ประวัติเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

พระครูวิสิฐพัฒนวิมล (ณรงค์  อิทฺธิญาโณ) นธ.เอก พธ.บ


     สถานะเดิม 

ชื่อ  ณรงค์  นามสกุล  ตาต๊ะ    เกิดเมื่อวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๐๙ 

มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๑๘  หมู่ ๗  ต.ท่าผา  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

โยมบิดาชื่อ  กาบ  โยมมารดาชื่อ  จันขาว  นามสกุล  ตาต๊ะ

มีพี่น้องร่วมสายโลหิตเดียวกันทั้งหมด ๓ ท่าน ได้แก่ ;

. นายแดง ตาต๊ะ (ถึงแก่กรรมเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๒)

. พระครูวิสิฐพัฒนวิมล (ณรงค์  ตาต๊ะ)

. นายสมบัติ ตาต๊ะ


     บรรพชา

วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓  ณ พัทธสีมาอุโบสถวัดศาลาหม้อ จ.ลำปาง

โดยมี พระครูปัญญาศีลวิมล วัดท่าผา  เป็นพระอุปัชฌาย์


     อุปสมบท

วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙  ณ พัทธสีมาอุโบสถวัดศาลาบัวบก จ.ลำปาง

โดยมี พระครูปัญญาศีลวิมล วัดท่าผา  เป็นพระอุปัชฌาย์

พระครูวิจิตรคันธสาร วัดศาลาไชย  เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พระอธิการศรีชัย ญาณวโร วัดศาลาหม้อ  เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ได้รับฉายาว่า "อิทฺธิญาโณ" แปลว่า ผู้มีญาณเป็นฤทธิ์


     งานก่อสร้างศาสนวัตถุภายในวัด 

๑. ก่อสร้างศาลาบาตร

๒. บูรณะซ่อมแซมกุฏิญาณวรสามัคคี

๓. ก่อสร้างหอฉันและศาลาเอนกประสงค์

๔. ก่อสร้างองค์พระธาตุเจดีย์วัดศาลาหม้อ

๕. ก่อสร้างอุโบสถ


     การปกครอง - งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๓๕ - ปัจจุบัน  เป็น เจ้าอาวาสวัดศาลาหม้อ

พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น พระอาจารย์สอนปริยัติธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดท่าผา

พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำอำเภอเกาะคา

พ.ศ. ๒๕๔๒ - ปัจจุบัน  เป็น พระคู่สวดกรรมวาจาสังฆกรรม

พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลศาลา

พ.ศ. ๒๕๔๔ - ปัจจุบัน  เป็น เจ้าคณะตำบลศาลา

พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน  เป็น พระธรรมทูตประจำอำเภอเกาะคา


     สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๔๙  รับพระราชทานสมณศักดิ์พัดยศที่ "พระครูวิสิฐพัฒนวิมล" (จต.ชท)

พ.ศ. ๒๕๕๕  เลื่อนชั้นสมณศักดิ์พัดยศเป็นเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ราชทินนามเดิม