หน่วย อปต.ศาลา
     หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นหน่วยให้ความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนคณะศรัทธาในด้านการอบรม การเผยแพร่ และการเข้าสมาคมสังคมระหว่างพระภิกษุสงฆ์กับคณะศรัทธาหรือเรียกว่าวัดกับบ้าน หน่วยนี้จัดตั้งขึ้นโดยคณะสงฆ์ไทยร่วมมือกับราชการบางส่วน สำหรับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลศาลา คณะสงฆ์ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สำนักงานตั้งอยู่ ณ วัดศาลาไชย หมู่ที่ ๒ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีท่านพระครูอภิวัฒน์นิรันดร์ เจ้าอาวาสวัดศาลาไชย เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลศาลา
พระครูอภิวัฒน์นิรันดร์ (อภิวฑฺฒโน)
ประธานหน่วย อปต.ศาลา