ประวัติวัดศาลาดงลาน

ประวัติวัดศาลาดงลานพอสังเขป

     วัดศาลาดงลาน เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ ๑ บ้านศาลาดงลาน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สังกัดมหานิกาย ที่ดินวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๗๘ ตารางวา โฉสดเลขที่ ๑๑๘๔ มีลักษณะเนื้อที่คล้ายรูปขวาน รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๓๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

     ความเป็นมา วัดศาลาดงลานไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด บริเวณที่วัดเดิมมีแต่ซากเจดีย์ร้าง ชาวบ้านที่อพยพมาจากบ้านศาลาหลวงเพื่อมาตั้งถิ่นฐานใหม่ได้บูรณะเจดีย์โดยมีเจ้าอาวาสวัดศาลาหลวงเป็นประธานอำนวยการและได้ส่งพระก๋องคำมาเป็นตุ๊หลวง(เจ้าอาวาส)พร้อมด้วยภิกษุสามเณรอีกหลายรูปมาจำพรรษา

     เดิมชื่อว่าวัดศาลาไผ่ล้อมเพราะมีกอไผ่ขึ้นล้อมรอบวัด(ปรากฏในคัมภีร์ใบลานที่อดีตเจ้าอาวาสจารึกไว้)ชาวบ้านบ้างก็เรียกว่าวัดสันป่าเป้าตามชื่อหมู่บ้านที่มีต้นเป้าขึ้นมากและพื้นที่หมู่บ้านเป็นเนินลาดเอียงเข้าหาแม่น้ำวังต่อมาเรียกชื่อว่าวัดศาลาดงลานคำว่า ศาลา สันนิษฐานว่าชาวบ้านที่อพยพออกจากบ้านศาลาหลวงเพื่อไปตั้งถิ่นฐานใหม่คงมีมติตกลงพร้อมใจกันให้มีชื่อหมู่บ้านของตนขึ้นด้วยคำว่าศาลาทั้งหมด(ปัจจุบันหมู่บ้านที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าศาลามีทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน)ส่วนคำว่าลานเรียกตามชื่อต้นลานที่ขึ้นตามบริเวณพื้นที่ของหมู่บ้าน(ปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้ว)

 เกียรติคุณที่วัดได้รับ

พ.ศ ๒๕๔๗ รับโล่เกียรติคุณวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ ๒๕๕๒ เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๘

พ.ศ ๒๕๕๒ เป็นศูนย์เสมาส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดลำปาง(สพท.ลป.เขต ๒)

ทำเนียบเจ้าอาวาส

๑.พระก๋อง(ไม่ทราบฉายาที่แน่ชัด)

๒.พระอินตา(ไม่ทราบฉายาที่แน่ชัด)

๓.พระไชย เจ้าคณะหมวด(ปัจจุบันเรียกว่าเจ้าคณะตำบล”)

๔.พระครูปันแก้ว นามวํโส เจ้าคณะตำบลศาลา

๕.พระแก้ว สีลวํโส พ.ศ ๒๕๒๑-๒๕๒๒

๖.พระเจตจันทร์ สิริจนฺโท พ.ศ ๒๕๒๓-๒๕๒๕

๗.พระครูพิสุทธ์พัฒนพิธาน(พระมหาประพันธ์ ภทฺทสิริ) พ.ศ ๒๕๓๑-ปัจจุบัน

พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน (ประพันธ์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอเกาะคา  เจ้าอาวาสวัดศาลาดงลาน