ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร

ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์อำเภอเกาะคา

ฝ่ายมหานิกาย

 พระครูปัญญาศีลวิมล (สังวร ภทฺทสีโล)

 วัดท่าผา

 พระครูสุเขตรัตนานุรักษ์ (น้อย ถาวโร)

 วัดนาแก้วตะวันตก

 พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน (ประพันธ์ ภทฺทสิริ)

 วัดศาลาดงลาน

 พระครูพิธานนพกิจ (นิยม ฐานทตฺโต)

 วัดพระธาตุลำปางหลวง

 พระครูนิวิฐวรธรรม (บุญส่ง วรธมฺโม)

 วัดศาลาหลวง

 พระครูสาทรนวการ (ศรีรัตน์ ทนฺตจิตฺโต)

 วัดสองแควเหนือ

 พระครูวีรธรรมพิลาส (ฟอง มหาวีโร)

 วัดบ้านใหม่

 พระครูสุจิณศาสนกิจ (ทองคำ ปภสฺสโร)

 วัดจอมปิงลุ่ม

 พระครูพิสณฑ์อรรถกิจ (วิเชียร ตุฏฺฐจิตฺโต)

 วัดแม่ไฮ

๑๐

 พระครูวิจิตรพัฒนวิมล (มานิตย์ ฐิตสาโร)

 วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย

๑๑

 พระครูอาทรพัฒนวิกรม (สกล วิสารโท)

 วัดนาโป่งหาญ

๑๒

 พระครูพิศาลธรรมทิน (สนั่น สุรินฺโท)

 วัดสบตาล

๑๓

 พระครูวิสิฐพัฒนวิมล (ณรงค์ อิทฺธิญาโณ)

 วัดศาลาหม้อ

๑๔

 พระครูประทีปศาสนกิจ (อนุ ทีปกโร)

 วัดสบจาง

๑๕

 พระครูโสภิตกิตติวงศ์ (ศิริพงษ์ สิริวณฺโณ)

 วัดม่อนศรีบุญโยง

๑๖

 พระครูอภัยสุวรรณกิจ (ทอง อนามโย)

 วัดไหล่หินหลวง

๑๗

 พระครูขันติบุรพรัตน์ (สมพงษ์ ขนฺติพโล)

 วัดนาแก้วตะวันออก

๑๘

 พระครูสุมนบุญวัฒน์ (จรูญ กุสลจิตฺโต)

 วัดวังพร้าว

๑๙

 พระครูประโชติชยาภิรักษ์ (ศรชัย กตทีโป)

 วัดหาดปู่ด้าย

๒๐

 พระครูวีรทัศนานุรักษ์ (อุดม วิสารโท)

 วัดสองแควใต้

๒๑

 พระครูอัมพวันวิจิตร (ณรงค์ สิริธมฺโม)

 วัดอัมพวนาราม

๒๒

 พระครูสุนทรเสลคุณ (ชัยพร อตฺตสาโร)

 วัดไหล่หินหลวง

๒๓

 พระครูอภิวัฒน์นิรันดร์ (นิรันดร์ อภิวฑฺฒโน)

 วัดศาลาไชย

๒๔

 พระครูปุณณยติการ (สมบูรณ์ อิสิญาโณ)

 วัดนากิ๋มใต้

๒๕

 พระครูบรรพตวรานุศาสน์ (ชรัด อริโย)

 วัดพระธาตุดอยน้อย

๒๖

 พระครูมนูญสาธุกิจ (สุทิน ทนฺตจิตฺโต)

 วัดบ้านสาด

๒๗

 พระครูโฆสิตจันทสุนทร (สนั่น สิริจนฺโท)

 วัดโป่งร้อน

๒๘

 พระครูพิพัฒน์อินทวงศ์ (อินคำ อินฺทวํโส)

 วัดศรีดอนมูน

๒๙

 พระครูโสภณพัฒนานุวัตร (เจษฎา โอภาโส)

 วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย

๓๐

พระครูวิสิฐเจติยานุรักษ์ (มานพ กนฺตธมฺโม)

วัดพระธาตุลำปางหลวง

๓๑

พระครูสุมนภัทรานุกูล (มนัส สุภทฺโท)

วัดศาลาหม้อ

ฝ่ายธรรมยุต

๓๒

 พระครูกิตติธีรคุณ (กิตติภพ สุมงฺคโล)

 วัดสันตินิคม

๓๓

 พระครูวิมลคณานุรักษ์ (สวัสดิ์ อุปสโม)

 วัดทุ่งขาม

๓๔

 พระครูประโชติธรรมสิริ (รุ่งเรือง สิริธมฺโม)

 วัดสันติสุข