ทำเนียบพระราชาคณะ
พระเทพปริยัติมงคล
พระเทพปริยัติมงคล (โอภาส โอภาโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง  เจ้าอาวาสวัดจองคำ อำเภองาว
พระราชธรรมาลังการ
พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง  เจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร อำเภอเมือง
พระราชจินดานายก
พระราชจินดานายก (คำอ้าย สิริธมฺโม)
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง  เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง อำเภอเมือง
พระวิสุทธิธรรมพิลาส
พระวิสุทธิธรรมพิลาส (คูณสมบูรณ์ สิริธมฺมชโย)
รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง  เจ้าอาวาสวัดต้นธงชัย อำเภอเมือง
พระจินดารัตนาภรณ์
พระจินดารัตนาภรณ์ (เสริม กตกิจฺโจ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง  เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง
พระปิฎกโมลี
พระปิฎกโมลี (ชลอ ชยสิทฺโธ ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว
พระอุดมธรรมวาที
พระอุดมธรรมวาที (นาวิน กญฺจโนภาโส ป.ธ.๙)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว