โผสมณศักดิ์ 12 สิงหา 59

รายนามพระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้เข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เป็นกรณีพิเศษ

สมเด็จพระราชาคณะ
( ไม่มีการสถาปนาในชั้นนี้ )
พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ
( ไม่มีการสถาปนาในชั้นนี้ )
พระราชาคณะชั้นธรรม

พระเทพสารเวที   วัดบวรนิเวศ/กทม.

พระธรรมมงคลวุฒาจารย์

พระเทพสุวรรณโมลี   วัดป่าเลไลยก์/สุพรรณบุรี

พระธรรมพุทธิมงคล

พระเทพรัตนากร   วัดพนัญเชิง/อยุธยา

พระธรรมรัตนมงคล

พระเทพสุธี   วัดนิมมานรดี/กทม.

พระธรรมโพธิมงคล

พระราชาคณะชั้นเทพ

พระราชวราลังการ   วัดโพธิสมภรณ์/อุดรธานี

พระเทพมงคลนายก

พระราชเมธากรกวี   วัดเสนาสนาราม/อยุธยา

พระเทพมงคลโสภณ

พระราชรัตนวิสุทธิ์   วัดด่านประชากร/ชุมพร

พระเทพวิสุทธาจารย์

พระราชพิศาลสุธี   วัดโพธิการาม/ชุมพร

พระเทพมงคลกวี

พระราชปฏิภาณมุนี   วัดประยุรวงศาวาส/กทม.

พระเทพปฏิภาณกวี

๑๐

พระราชสุตกวี   วัดมหรรณพาราม/กทม.

พระเทพสุตเมธี

๑๑

พระราชปัญญาโมลี   วัดพระธาตุหริภุญชัย/ลำพูน

พระเทพรัตนนายก

๑๒

พระราชธีราจารย์   วัดมณีวนาราม/อุบลราชธานี

พระเทพวราจารย์

๑๓

พระราชปริยัติสุนทร   วัดเทพลีลา/กทม.

พระเทพรัตนากร

๑๔

พระราชปริยัติเวที   วัดสุวรรณาราม/กทม.

พระเทพสุวรรณเมธี

๑๕

พระราชสิทธินายก   วัดเนินพระ/ระยอง

พระเทพสิทธิเวที

๑๖

พระราชวินัยโสภณ   วัดล้านนาญาณสังวราราม/เชียงใหม่

พระเทพมงคลโมลี

๑๗

พระราชสิงหวรมุนี   วัดพระสิงห์/เชียงใหม่

พระเทพสิงหวราจารย์

๑๘

พระราชวิสุทธิเวที   วัดชนะสงคราม/กทม.

พระเทพสุธี

๑๙

พระราชวิทยาคม   วัดท่าไม้แดง/ตาก

พระเทพสิทธาคม วิ.

๒๐

พระราชปริยัติโมลี   วัดโมลีโลกยาราม/กทม.

พระเทพปริยัติโมลี

พระราชาคณะชั้นราช

๒๑

พระศรีปริยัติสุธี   วัดอรุณราชวราราม/กทม.

พระราชธีราจารย์

๒๒

พระศรีปริยัติบดี   วัดมุมป้อม/นครศรีธรรมราช

พระราชปริยัติเวที

๒๓

พระวิมลปัญญาภรณ์   วัดเสาธงทอง/ลพบุรี

พระราชปัญญาโมลี

๒๔

พระวิสุทธิคณาภรณ์   วัดราชาธิวาส/กทม.

พระราชมงคลกวี

๒๕

พระวีรชัยสุนทร   วัดไพรีพินาศ/ชัยภูมิ

พระราชชัยสิทธิสุนทร

๒๖

พระปัญญากรกวี   วัดศรีทรายมูล/เชียงราย

พระราชสิทธินายก

๒๗

พระโพธิรังษี   วัดพระธาตุดอยสะเก็ด/เชียงใหม่

พระราชโพธิวรคุณ

๒๘

พระปริยัติกิจวิธาน   วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา

พระราชปริยัติสุนทร

๒๙

พระอุดมประชาทร   วัดพระบาทน้ำพุ/ลพบุรี

พระราชวิสุทธิประชานาถ

๓๐

พระอุดรคณารักษ์   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม/กทม.

พระราชรัตนสุนทร

๓๑

พระปริยัติกิจโกศล   วัดป้อมวิเชียรโชติการาม/สมุทรสาคร

พระราชปริยัติคุณ

๓๒

พระปิฎกโกศล   วัดปากน้ำ/กทม.

พระราชวิสุทธิเวที

๓๓

พระสุนทรกิจโสภณ   วัดคณิกาผล/กทม.

พระราชวิริยาภรณ์

๓๔

พระวิมลสุตาภรณ์   วัดพิกุลทอง/สิงห์บุรี

พระราชสุวัฒนาภรณ์

๓๕

พระสิริรัตนสุธี   วัดแสงธรรมสุทธาราม/นครสวรรค์

พระราชมงคลโสภณ

๓๖

พระพิพิธพัฒนาทร   วัดปริวาส/กทม.

พระราชพัฒนากร

๓๗

พระรัตนเวที   วัดกุยบุรี/ประจวบคีรีขันธ์

พระราชรัตนวิสุทธิ์

๓๘

พระพิมลสมณคุณ   วัดไร่ขิง/นครปฐม

พระราชวิสุทธาจารย์

๓๙

พระปริยัติสารคุณ   วัดบรมนิวาส/กทม.

พระราชปริยัติมงคล

๔๐

พระวินัยเมธี   วัดสัมพันธวงศ์/กทม.

พระราชมงคลเมธี

๔๑

พระสิทธิพัฒนาทร   วัดทรงธรรม/สมุทรปราการ

พระราชพัฒนสุนทร

๔๒

พระวิจิตรธรรมาภรณ์   วัดสระเกศ/กทม.

พระราชกิจจาภรณ์

๔๓

พระสิริวัฒโนดม   วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม/กทม.

พระราชมงคลดิลก

๔๔

พระกิตติวิมลเมธี   วัดโสมนัสวิหาร/กทม.

พระราชกิตติมงคล วิ.

พระราชาคณะชั้นสามัญ

๔๕

พระมหากำพล ป.ธ.๙   วัดบางอ้อยช้าง/นนทบุรี

พระอุดมสิทธินายก

๔๖

พระครูวิบูลกิตติวัฒน์   วัดวิมลโภคาราม/สุพรรณบุรี

พระมงคลกิตติวิบูลย์

๔๗

พระครูสุธรรมานุศาสก์   วัดปุรณาวาส/กทม.

พระมงคลธรรมาจารย์

๔๘

พระครูสิริโชติวัฒน์   วัดคู่สร้าง/สมุทรปราการ

พระมงคลญาณวิกรม

๔๙

พระครูสุวรรณสีลาธิคุณ   วัดบ้านแพน/อยุธยา

พระมงคลวุฒาจารย์

๕๐

พระครูทักษิณานุกิจ   วัดห้วยจรเข้/นครปฐม

พระมงคลชัยวัฒน์

๕๑

พระมหาวิจารณ์ ป.ธ.๙   วัดคลองโพธิ์/อุตรดิตถ์

พระอุดมปิฎก

๕๒

พระครูโอภาสกิตติวัฒน์   วัดเรืองยศสุทธาราม/กทม.

พระมงคลรัตโนภาส

๕๓

พระครูสุนทรบุญเขต   วัดลานบุญ/กทม.

พระมงคลบุญเขต

๕๔

พระครูโกศลวิมลกิจ   แสนสุข/กทม.

พระมงคลปริยัติกิจ

๕๕

พระครูสิริธัชพัฒนโสภณ   วัดศิริเสาธง/สมุทรปราการ

พระมงคลธรรมธัช

๕๖

พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์   วัดหลักสี่/สมุทรสาคร

พระมงคลพัฒนาภรณ์

๕๗

พระครูวรคุณประยุต   วัดพิพัฒนมงคล/สุโขทัย

พระมงคลพัฒนพิธาน

๕๘

พระครูกิตติวโรปการ   วัดสระจันทราวาส/ขอนแก่น

พระมงคลกิตติวงศ์

๕๙

พระครูปทุมวรกิจ   วัดชินวราราม/ปทุมธานี

พระมงคลวโรปการ

๖๐

พระมหาสมศักดิ์ ป.ธ.๙   วัดเบญจมบพิตร/กทม.

พระอุดมบัณฑิต

๖๑

พระมหากวิพัฒน์ ป.ธ.๙   วัดไตรมิตรวิทยาราม/กทม.

พระอุดมปรีชาญาณ

๖๒

พระมหาปรีชา ป.ธ.๙   วัดเทพศิรินทราวาส/กทม.

พระปรีชามงคลญาณ

๖๓

พระมหาสมศักดิ์ ป.ธ.๙   วัดพระงาม/นครปฐม

พระอุดมธรรมเมธี

๖๔

พระมหานาวิน ป.ธ.๙   วัดจองคำ/ลำปาง

พระอุดมธรรมวาที

๖๕

พระมหาวิชิต ป.ธ.๙   วัดธาตุ/ขอนแก่น

พระอุดมพุทธิญาณ

๖๖

พระมหาสิทธิชัย ป.ธ.๗   วัดสุทัศนเทพวราราม/กทม.

พระมงคลสุตาคม

๖๗

พระมหาศักชาย ป.ธ.๗   วัดกัลยาณมิตร/กทม.

พระมงคลสิทธิการ

๖๘

พระมหาบุญถิ่น ป.ธ.๗   วัดกลาง/บุรีรัมย์

พระมงคลสุตกิจ

๖๙

พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ   วัดยานนาวา/กทม.

พระมงคลวชิรากร

๗๐

พระครูปัญญาภรณ์โสภิต   วัดตรีทศเทพ/กทม.

พระมงคลปัญญาภรณ์

๗๑

พระครูโสภณเมธาวัฒน์   วัดนรนาถสุนทริการาม/กทม.

พระมงคลเมธาวัฒน์

๗๒

พระครูปรีชาธรรมวิธาน   วัดบวรมงคล/กทม.

พระมงคลธรรมวิธาน

๗๓

พระครูเมธีธรรมานุยุต   วัดสัตตนารถปริวัตร/ราชบุรี

พระมงคลธรรมาภรณ์

๗๔

พระครูสิทธิธรรมมงคล   วัดมกุฏกษัตริยาราม/กทม.

พระมงคลปริยัติสุธี

๗๕

พระมหา มรว.นันทวัฒน์ ยุคล   วัดบวรนิเวศ/กทม.

พระมงคลสุทธิวงศ์

๗๖

พระครูวิภัชอรรถวาที   วัดเสมียนนารี/กทม.

พระมงคลธรรมภาณ

๗๗

พระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิสารคุณ  วัดศาลาลอย/นครราชสีมา

พระมงคลรัตนสุธี

๗๘

พระมหานิยม ป.ธ.๙   วัดลำผักชี/กทม.

พระศรีปริยัติมงคล

๗๙

พระครูโพธารามพิทักษ์   วัดโบสถ์/ราชบุรี

พระมงคลชัยสิทธิ์

๘๐

พระครูไพศาลชัยกิจ   วัดเทพหิรัณย์/ชัยนาท

พระมงคลกิจโกศล

๘๑

พระมหาสุวิทย์ ป.ธ.๙   วัดชัยฉิมพลี/กทม.

พระอุดมวรญาณ

๘๒

พระมหายอดรัก ป.ธ.๙   วัดสังฆานุภาพ/กำแพงเพชร

พระอุดมปริยัติ

๘๓

พระมหาอุเทียน ป.ธ.๗   วัดชัยศรี/ขอนแก่น

พระมงคลปริยัติธาดา

๘๔

พระครูศรีรัตนาภรณ์   วัดพรหมวงศาราม/กทม.

พระมงคลรัตนาภรณ์

๘๕

พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ   วัดญาณเวศกวัน/นครปฐม

พระมงคลธีรคุณ