ทำเนียบพระสงฆ์ในวัด
ทำเนียบบุคลากร พระภิกษุสงฆ์วัดศาลาหม้อ

พระครูวิสิฐพัฒนวิมล
เจ้าคณะตำบลศาลา  (เจ้าอาวาส)
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส พ.ศ.๒๕๓๕ - ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบล พ.ศ.๒๕๔๔ - ปัจจุบัน

พระครูสุมนภัทรานุกูล
รองเจ้าอาวาส
ดำรงตำแหน่งเลขานุการ จต. พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๖๐
ดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาส พ.ศ.๒๕๕๑ - ปัจจุบัน

พระสมเดช  เตชปญฺโญ