QR Code Facebook
QR Code YouTube 1
กิจกรรมสังคม โดย ธีระพันธ์ ทองสกุล
พิธีสวดพระอภิธรรมศพพระบุญธรรม ขนฺธิวโร วัดสร้อยพร้าว 19-7-60 (อ่าน 182) 22 ก.ค. 60
พิธีพระราชทานเพลิงศพ รศ.นพ.กอบเกียรติ รักเผ่าพันธ์ 18 มิถุนายน 2560 (อ่าน 223) 22 ก.ค. 60
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ.อัยรัช กมลรัตนา 3-6-2560 (อ่าน 187) 22 ก.ค. 60
พิธีรดน้ำศพ พระครูเกษมศาสนวิเทศ (หลวงตาประทีป) 28 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 191) 22 ก.ค. 60
พิธีการจัดศพนายสุริยา รินศรี วัดบ้านหมอสม 7 มิถุนายน 2560 (อ่าน 169) 22 ก.ค. 60
พิธีประชุมเพลิศพพระคำสุข สนฺติกาโร สำนักสงฆ์ใหม่ร่มเย็น 28 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 306) 22 ก.ค. 60
พิธีรดน้ำศพ พ.ต.อ.อัยรัช กมลรัตนา วัดทุ่งกู่ด้าย 28 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 209) 22 ก.ค. 60
พิธีอาราธนาศพพระคำสุข สนฺติกาโร สำนักสงฆ์ใหม่ร่มเย็น 26 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 207) 22 ก.ค. 60
พระสมุห์สมชาย อธิปุญโญ วัดซากใหญ่พัฒนาราม จันทบุรี มรณภาพ (อ่าน 168) 22 ก.ค. 60
พระครูทวี มงคโล พระลูกวัดปงใต้ มรณภาพ (อ่าน 285) 22 ก.ค. 60
พระคำศุกร์ สนฺติกโร มรณภาพ 20 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 147) 22 ก.ค. 60
พิธีฌาปนกิจศพพลอาสาวรวรรณ เถาสุวรรณ สุสานท่าขัว 18 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 143) 22 ก.ค. 60
พิธีพระราชทานเพลิงศพนาวาโทชนกร เอี่ยมโพธิ์ สุสานพระบาท 20 เมษายน 2560 (อ่าน 141) 22 ก.ค. 60
พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่เจือจุน สาติยะ สุสานสันกูเหล็ก 9 เมษายน 2560 (อ่าน 134) 22 ก.ค. 60
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.ท.มนูญ เหมืองจา สุสานพิชัย 2 เมษายน 2560 (อ่าน 123) 22 ก.ค. 60
พิธีฌาปนกิจศพคุณแม่อำไพ ภูวเศรษฐ์ สุสานพระบาท 1 เมษายน 2560 (อ่าน 136) 22 ก.ค. 60
พิธีประชุมเพลิงศพพระสมุห์ธนบดี กลยาโณ วัดร่องกอก 1 เมษายน 2560 (อ่าน 144) 22 ก.ค. 60
การจัดศพพระสมุห์ธนบดี กลฺยาโณ วัดร่องกอก 28 มีนาคม 2560 (อ่าน 128) 22 ก.ค. 60
พิธีฌาปนกิจศพคุณแม่ปรานี บุปผาเจริญสุข สุสานไตรลักษณ์ 19 มีนาคม 2560 (อ่าน 145) 22 ก.ค. 60
ส่งสการตานคาบหลวงปู่ครูบาบุญมา ฐิตธมโม วัดปงยางคก 19 มีนาคม 2560 (อ่าน 252) 22 ก.ค. 60
พิธีสวดพระอภิธรรมศพหลวงปู่ครูบาบุญมา ฐิตธมโม วัดปงยางคก 16 มีนาคม 2560 (อ่าน 144) 22 ก.ค. 60
พิธีอาราธนาศพหลวงปู่ครูบาบุญมา ฐิตธมโม วัดปงยางคก 12 มีนาคม 2560 (อ่าน 348) 22 ก.ค. 60
พิธีประชุมเพลิงศพหลวงพ่อเกษม วิสุทธิจาโร วัดใหม่ห้วยแหน 23 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 283) 10 มี.ค. 60
"พิธีพระราชทานเพลิงศพพระอธิการเย็น ธมฺมวโร วัดปากกอง 18/2/2560"" (อ่าน 235) 10 มี.ค. 60
"พิธีสวดพระอภิธรรมศพหลวงปู่ดร.ภัททันตะวัดท่ามะโอ4/2/2560" (อ่าน 240) 17 ก.พ. 60
พิธีรดน้ำศพพระครูภูริโสภณ(บุญหลั่น อนงฺคโณ วัดสันบุญเรือง 4-2-2560 (อ่าน 386) 17 ก.พ. 60
พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูศรีมงคลชยาภรณ์ วัดชัยมงคล" 2 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 285) 17 ก.พ. 60
"พิธีสวดพระอภิธรรมศพหลวงปู่ดร.ภัททันตะวัดท่ามะโอ 28 มกราคม 2560 (อ่าน 298) 17 ก.พ. 60
พิธีฌาปนกิจศพ พญ.อัจฉรา ด่านสว่าง สุสานไตรลักษณ์ 26 มกราคม 2560 (อ่าน 500) 17 ก.พ. 60
พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูวิจารณ์ธรรมกิตต์ วัดใหม่กลาง 22 มกราคม 2560 (อ่าน 291) 17 ก.พ. 60